Polityka prywatności w Husar energia sp. z o.o.

1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Administratorem danych jest Husar Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
  siedzibą w Opolu, ul. Technologiczna 2/2.12, 45-839 Opole, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
  0001083955, NIP 7543366418, REGON: 527635147 (Administrator).
 2. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane
  osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich
  zasadami przetwarzania danych.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Kontakt z Administratorem przez osoby, których dane dotyczą (osoby) jest możliwy poprzez:
  1.1. adres e-mail: biuro@husarenergia.pl,
  1.2. adres korespondencyjny: ul. Technologiczna 2/2.12, 45-839 Opole,
  1.3. telefonicznie.: 784 925 684

3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury
  umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w
  zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie
  operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych
  zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator
  wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  1.1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub
  tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub
  inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane
  wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  1.2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w
  związku z jego działalnością gospodarczą.
  1.3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy
  korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
  bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana
  jedynie osobom upoważnionym.
 2. KONTAKT TELEFONICZNY
  2.1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach
  niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
  podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy,
  której dotyczy kontakt.
  2.2. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
  6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej
  z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 3. FORMULARZ KONTAKTOWY
  3.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
  elektronicznego formularza kontaktowego w serwisach internetowych Administratora.
  Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
  nawiązania kontaktu z osobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Osoba może podać
  także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych
  oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich
  niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest
  dobrowolne.
  3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania
  przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest
  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO).
  3.3. Jeżeli dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego w serwisie
  internetowym Administratora są przetwarzane również w innych celach niż wskazane
  powyżej, wówczas informacja o tych innych celach jest zamieszczona bezpośrednio w
  formularzu, jak i w Polityce prywatności serwisu internetowego w którym formularz
  kontaktowy się znajduje.
 4. PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  4.1. Administrator posiada publiczne profil na następujących portalach społecznościowych:
  4.1.1. LinkedIn;
  4.1.2. Facebook.
  W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające ten profil
  (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).
  4.2. Dane osobowe takich osób są przetwarzane:
  4.2.1. w celu umożliwienia im aktywności na profilu;
  4.2.2. w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie użytkownikom
  portalu informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z
  promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; w celach
  statystycznych i analitycznych;
  4.2.3. ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed
  roszczeniami.
  4.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  4.3.1. promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,
  4.3.2. w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed
  roszczeniami.
  4.4. Uwaga: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez
  administratorów portali społecznościowych.
 5. REKRUTACJA
  5.1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych
  osobowych (np. w CV) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W
  związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy
  przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany
  przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6
  ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest
  przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane
  aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą
  one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
  5.2. Dane osobowe są przetwarzane:
  5.2.1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem
  zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną
  przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
  RODO w związku z przepisami prawa pracy);
  5.2.2. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w
  celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych
  zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem
  umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5.2.3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych
  przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów
  rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO);
  5.2.4. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz
  ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie
  uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz
  określenie warunków ewentualnej współpracy;
  5.2.5. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub
  obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną
  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
  lit. f RODO).
  5.2.6. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę,
  można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla
  celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż
  po upływie roku – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
  5.2.7. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane
  – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o
  pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w
  przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez
  Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości
  rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych
  jest dobrowolne.
 6. ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM
  INNYCH UMÓW
  6.1. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy,
  Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące
  przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie
  pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu
  podjęcia przez Administratora działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB
  KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM
  7.1. W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator
  pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich
  umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres
  przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla
  wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz
  służbowe dane kontaktowe.
  7.2. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na
  umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być
  ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy.
  7.3. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
 8. ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH
  8.1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych
  przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w
  celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą
  prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.
  1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną
  działalnością.
  8.2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla
  jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
 9. MARKETING BEZPOŚREDNI
  9.1. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do
  osób treści marketingowe dotyczące własnych produktów za pośrednictwem poczty email. Takie działania są podejmowane przez Administratora w przypadku, gdy osoba
  wyraziła na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

5. POLITYKA COOKIES, LOGI SERWERA

 1. W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej Administratora
  automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika, takie jak: adres IP, nazwa domeny,
  typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies.
 2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas
  przeglądania strony internetowej. Pliki cookies służą do zapamiętywania preferencji
  poszczególnych użytkowników, umożliwiając podnoszenie jakości świadczonych usług, a także
  poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych użytkownikom informacji.
 3. Zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do cookies użytkownik wyraża za pomocą
  ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. W każdym momencie użytkownik
  może zrezygnować z cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce stron
  www.
 4. Strona internetowa Administratora korzysta jedynie z niezbędnych plików cookies. Pliki te
  mają podstawowe znaczenie, umożliwiają one poruszanie się po stronie internetowej
  użytkownikom, a także korzystanie z jej funkcji. Pliki te umożliwiają poprawne wyświetlanie
  się strony.
  4.1. Dane, które zostały podane przez użytkownika lub pobrane automatycznie w trakcie
  korzystania przez użytkownika ze strony, przetwarzane są w celu:
  4.1.1. prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i sprawności strony internetowej,
  4.1.2. monitorowania stanu sesji strony internetowej,
  4.1.3. dostosowania wyświetlanych użytkownikowi informacji do jego preferencji,
  4.1.4. analiz oraz statystyk wyświetleń strony internetowej.
 5. Korzystanie strony internetowej Administratora ze wiąże się z przesyłaniem zapytań do
  serwera, na którym znajduje się Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane
  jest w logach serwera. Logi obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o
  przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
  strony i Administrator nie wykorzystuje ich w celach identyfikacji. Zawartość logów serwera
  nie jest udostępniana nikomu oprócz osób upoważnionych do administrowania stroną
  internetową.
 7. Administrator nie wykorzystuje danych osób do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do osób inne
  podobnie doniosłe skutki.

6. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane
  osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom
  odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym
  usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy
  rekrutacyjnym.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby
  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
  opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
  prawa.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
  zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
  których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia
  zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
  1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
  przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią
  one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
  interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez
  okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane
  przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do
  zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym
  okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
  upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator
  przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w
  tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie
  posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia
  danych;
  1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię
  przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
  1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne
  niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są
  niekompletne;
  1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których
  przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały
  zebrane;
  1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator
  zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które
  wyraziła zgodę osoba – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji
  lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana
  decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną
  zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w
  formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie
  przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym
  zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również
  wskazanego podmiotu;
  1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba może w
  każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
  marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba może w każdym
  momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją –
  przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów
  związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
  1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba
  ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
  1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
  narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba
  może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych,
  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, jej miejsce pracy lub miejsce
  popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
  2.1. Żądanie dotyczące realizacji praw osób można złożyć:
  2.1.1. adres e-mail: biuro@husarenergia.pl,
  2.1.2. adres korespondencyjny: ul. Technologiczna 2/2.12, 45-839 Opole,
  2.1.3. telefonicznie.: 784 925 684.
  2.2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie
  zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie
  takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową
  realizacji żądania.
  2.3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np.
  członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do
  posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza, co istotnie
  przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
  2.4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o
  przyczynach tego działania.
  2.5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie,
  odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia
  odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie.
  2.6. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która
  żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu
  ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń osób. Rejestr żądań
  przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim
  danych.

10. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 1 lipca 2024 r.